Правила прийому дітей

Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів.

 • Відповідно до статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами) для задоволення потреб громадян України створю­ються, зокрема, такі дошкільні навчальні заклади:

–       дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

–       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, роз­виток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

–        дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

–       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілі­тації;

 

–       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в ро­динних стосунках, і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

–       дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для ді­тей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого мо­жуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, про­гулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку.

 

 •    Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами):

–       прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється ке­рівником протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

–       для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) ком­пенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілак­тичного закладу чи тубдиспансеру направлення місцевого органу управління освітою;

–     під час прииому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­том дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 •    Відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний на­вчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній на­вчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306 (із змінами):

–       дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти ді­тей віком від двох місяців до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 

–       приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до території обслугову­вання;

 

–       порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-ви­ховному комплексі визначаються положеннями про загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

 •    Відповідно до Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1124:

–       прийом дітей до центру здійснюється його завідувачем протягом кален­дарного року. Для цього батьки або особи, які їх замінюють, подають:

 • заяву;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • довідку про епідеміологічне оточення;
 • копію свідоцтва про народження дитини;

–       стосовно дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освітою; стосовно дітей-інвалідів — індивідуальна програма реабілітації;

 

–       під час прийому дітей до центру його завідувач зобов’язаний ознайо­мити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом центру, іншими до­кументами, що регламентують діяльність центру.

 •    Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, за­твердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 листопада 2011 р. № 1368:

–       прийом дітей до закладу здійснюється його завідувачем (директором) протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

–       під час прийому дитини до закладу його завідувач (директор) зобо­в’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом за­кладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 •    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей від 26 листопада 2009 р. № 1/9-812:

–       у дошкільний заклад з сезонним перебуванням дітей приймаються діти від двох місяців до 6 (7) років;

прийом дітей здійснюється керівником протягом періоду діяльносьті закладу на підставі;

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

–       під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із стату­том дошкільного закладу, правилами внутрішнього трудового розпоряд­ку та іншими документами, що регламентують його діяльність.

 •    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25 травня 2011 р. № 1/9-389:

–       питання про відвідування дошкільного навчального закладудітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-кон­сультативною комісією;

 

–       відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті ди­тини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечать діючому законодавству України;

 

–       за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із ви­сновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати до­шкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийня­ти дитину до закладу.

 •    Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про ор­ганізацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закла­дах» від 29 липня 2011 р. № 1/9-577:

–       прийом дітей здійснює керівник дошкільного навчального закладу протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • за наявності медичної довідки про стан здоров’я дитини;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження;

–       у заяві батьків або осіб, які їх замінюють, обумовлюється час та періо­дичність перебування дітей у групах, інші умови.

 •    Відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 р. № 240/165:

 

–   до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу на­правляють дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та вста­новлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультації для спеціальних дошкільних на­вчальних закладів або територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних дошкіль­них навчальних закладів);

–   прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсую­чого типу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • направлення місцевого органу управління освітою;
 • висновку ПМПК або заключення лікувально-контрольної комісії те­риторіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспан­серу (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після ви­лікування з приводу туберкульозу);
 • медичної довідки;
 • довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміо­логічне оточення;
 • довідки про щеплення;
 • усім дітям з недорозвиненням мовлення рекомендовано мати ви­сновок сурдолога.

 

 

–       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлен­ня при збереженому слусі та інтелекті;

 

 

–       у групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями зарахову­ються діти з 2-х років (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинен­ня, алалія, афазія, дизартрія); з 4-х років (фонетико-фонематичне недо­розвинення, дислалія);

 

 

–       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з розумовою від­сталістю зараховуються діти віком від 3 років з діагнозами: легка ро­зумова відсталість, помірна розумова відсталість, органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відста­лості, внаслідок інфекційних, інтоксикаційних, травматичних та інших постнатальних уражень головного мозку; епілептична деменція (за від­сутності денних або частих нічних судомних нападів); шизофренічна де­менція (за відсутності психотичних розладів);

 

 

–       до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з затримкою пси­хічного розвитку зараховуються діти з 3-річного віку, в яких виявлено затримку психічного розвитку різного походження:

 

 • церебрально-органічного генезу (як правило, резидуального харак­теру у вигляді залишкових явищ інфекцій, травм, інтоксикацій нер­вової системи або генетичних вад розвитку);
 • по типу конституційного (гармонійного) психічного і психофізич­ного інфантилізму;
 • соматогенного походження з явищами стійкої соматичної астенії, соматогенної інфантилізації;
 • психогенного походження з явищами патологічного розвитку осо­бистості за невротичним типом, психогенної інфантилізації;
 • внаслідок інших причин;

 

–        до дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей з порушення­ми опорно-рухового апарату зараховуються діти з 2-річного віку, які самостійно пересуваються, з такими захворюваннями:

 

 • дитячий церебральний параліч у легкій формі;
 • наслідки поліомієліту у відновному і резидуальному станах;
 • вроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату;
 • наслідки інфекційних поліартритів, артрогрипозу;
 • хондродистрофія, міопатія, сколіоз;

 

–        до санаторних дошкільних навчальних закладів зараховуються діти ві­ком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років на підставі рішення територіаль­них лікувально-профілактичних закладів чи тубдиспансерів за направ­ленням місцевого органу управління освітою;

 

 

–        до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з латентною ту­беркульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу зарахову­ються діти з такими діагнозами:

 

 • ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування);
 • діти із контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на туберкульоз тваринами;
 • інфіковані мікобактеріями туберкульо­зу з супутніми неспецифічними захво­рюваннями у фазі ремісії;
 • після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання та поза- легеневого туберкульозу (після стаціо­нарного і санаторного лікування);
 • після вилікування з приводу туберку­льозного менінгіту (після стаціонарного і санаторного лікування за відсутності порушень інтелекту);
 • після оперативних втручань з приво­ду туберкульозу після вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування дошкільного навчального закладу;

–        до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з хронічними не­специфічними захворюваннями органів дихання зараховуються діти з:

 

 • хронічною пневмонією;
 • вродженими пороками розвитку бронхів і легень за відсутності ди­хальної або легенево-серцевої недостатності та ознак загострення хронічного запального процесу;
 • післяопераційним станом (не раніше 6 місяців після операції з при­воду хронічних неспецифічних захворювань легень);
 • відсутністю дихальної недостатності і активності запального про­цесу в бронхах і легенях;
 • рецидивним або астматичним бронхітом у стані ремісії;
 • бронхіальною астмою легкого або середнього ступеня у стані стій­кої ремісії;
 • різними формами респіраторних алергозів (алергійний ларингіт, трахеїт та ін. у стані ремісії);
 • частими та тривалими простудними захворюваннями (ГВРЗ);

 

–      до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей із захворюван­нями серцево-судинної системи зараховуються діти з:

 

 • ревматизмом у неактивній фазі, не раніше 10 місяців після періоду загострення без вади чи з вадою серця при помірній компенсованій мітральній, аортальній або мітрально-аортальній недостатності;
 • вродженою вадою серця без недостатності кровообігу — до опера­ції та після хірургічної корекції (через 3 місяці після операції);
 • хронічним тонзилітом, тонзилогенною кардіоміопією;
 • первинною артеріальною гіпертонією ІА і ІБ ступеня, вегето-судин- ною дистонією;
 • із станом після перенесеного інфекційно-алергічного міокардиту не раніше ніж через 6 місяців після періоду загострення захворювання за відсутності активного процесу.

 

–       до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з захворюван­нями ендокринної системи зараховуються діти з:

 

 • цукровим діабетом інсулінозалежним;
 • ожирінням при достатньому (дозованому індивідуально) фізично­му навантаженні та харчуванні;

 

–       до дошкільного навчального закладу для дітей з хворобами травлення зараховуються діти з:

 

 • хронічним гастритом (гастродуоденітом) уперіод ремісії;
 • хронічними захворюваннями тонкого і товстого кишечнику у стадії ремісії;
 • хронічними захворюваннями жовчовивідних шляхів у стадії ремісії;
 • виразковою хворобою шлунка або дванадцятипалої кишки в стадії ремісії;
 • хронічними персистуючими гепатитами в неактивній фазі;

 

–       до дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з психоневро­логічними захворюваннями зараховуються діти з:

 

 • неврозами, невротичними формами реактивних станів;
 • астенічними, церебростенічними, неврозоподібними станами вна­слідок раннього органічного ураження центральної нервової систе­ми, травм черепа, нейроінфекції і соматичних захворювань в стадії компенсації;
 • діти з легкими формами енурезу.

 

 

 

Правила прийому дітей до дошкільного навчального закладу

 (витяг із Статуту р.2 п.2.6)

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

– медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

– довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

– свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до групи дітей з порушеннями зору, мови, в інклюзивні групи додатково подається:

– висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

– висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

– направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю