Статут ЗДО

СТАТУТ

дошкільного навчального закладу

(ясла – садок)

комбінованого типу №5 «Вербиченька»

м. Бердичева

Житомирської області

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу №5 «Вербиченька» м. Бердичева, Житомирської області (нова редакція) (далі – дошкільний заклад), скорочена назва – «ДНЗ №5», створений Бердичівською міською радою (далі – Засновник).

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

13300, м. Бердичів Житомирської області,

вул.Льбвівська будинок 56-а
Тел.2-12-77

1.3. Засновником дошкільного закладу є Бердичівська міська рада ( далі – Засновник).

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Керівництво діяльністю дошкільного закладу здійснює управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі – Управління).

Управління є основним розпорядником коштів та проводить фінансування дошкільного закладу як розпорядника коштів нижчого рівня.

Управління є головним розпорядником коштів та проводить фінансування дошкільного навчального закладу як розпорядника коштів нижчого рівня.

1.4. .Дошкільний заклад в своїй діяльності заклад керується чинним законодавством України: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305, іншими нормативно – правовими актами, цим Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційним рахунком в органах державного Казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

–           збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

–           виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

–           формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

–           здійснення корекційної роботи з дітьми у групах спеціального призначення відповідно до нозологій;

–           забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами (в т.ч. інвалідів) в інклюзивних групах.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

–           реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

–           забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог змісту, рівня і обсягу;

–           дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 135  місць для дітей віком від 2 до 6(7) років.

2.2 Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками;  групи компенсую чого типу та інклюзивні групи  – за висновками медико-педагогічної комісії.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи:

загального розвитку;

спеціальні групи дітей з порушенням  мови;

групи короткотривалого перебування дітей ;

інклюзивні групи;

Їх мережа щорічно затверджується виконкомом Бердичівської міської ради.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням. Дошкільний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та виховання.

2.5. Середня наповнюваність груп становить:

–                перша молодша група – до 15 дітей;

–                дошкільні групи – до 20 дітей;

–                групи з порушенням мови – до 12 дітей;

–                короткотривалі групи – до 10 дітей;

–                в оздоровчий період – до 15 осіб.

–         інклюзивна група – до 15 дітей, з них 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

– медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

– довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

– свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до групи спеціального призначення, санаторні,  мови, в інклюзивні групи додатково подається

– висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

– висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

– направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може

здійснюватись:

–           за бажанням батьків або осіб які їх замінюють.

–           на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі,

–           у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

2.9. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу,

керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб які їх замінюють,

із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що

регламентують його діяльність.

2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний

патронат сімей з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад та надання консультативної допомоги сім’ї.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом

10,5 годин.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

Початок роботи 7.30-18.00 закінчення роботи закладу

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

І молодша група – 7.30 – 18.00

ІІ молодша група – 7.30 -18.00

Середня група – 7.30 – 18.00

Старша група – 7.30 – 18.00

Логопедичні група – 7.30 – 18.00

Група короткотривалого перебування – 9.00 – 13.00

Чергова група – 7.00 -7.30; 18.00- 19.00.

Інклюзивна група – 7.30. – 18.00.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1

вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу та погоджується зуправлінням освіти та науки Бердичівського міської ради.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та реалізується згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Навчально-виховний процес у спеціальних та інклюзивнихгрупах здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за одним чикількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.7. Дошкільний заклад надає додаткові освітні послуги відповідно до потреб, які не суперечать чинному законодавству України.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організовують відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227.

5.2. Дошкільний навчальний заклад забезпечується продуктами харчування групою харчування Групи централізованого господарського обслуговування Управління.

5.3.У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.

Засновник може встановлювати додатковий сніданок (10.00 — 10.30) в щоденному меню при 10,5 годинному режимі роботи дошкільного навчального закладу.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника дошкільного закладу.

5.5. Розмір та періодичність батьківської плати визначається відповідно дорішення засновника згідно чинного законодавства України.

5.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладахдля багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, якіпотребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органумісцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником або уповноваженим ним органом і здійснюються меличними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетома Міністрів України.6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет та кабінет реабілітації зору, чим забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному

закладі є діти дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності відповідної вищої педагогічної освіти, за наявності ліцензії.

7.2.За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

–           Грамота;

–           Грошова премія;

–           Подяка за особистий внесок.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

Дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку; безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності; здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиноюдошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуваннядошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення додовкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного вікудошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створюватиналежні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших завіком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, донародних традицій і звичаїв.

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка мас відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечуєрезультативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якоїдозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законодавством України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право :

–           на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

–           брати участь в роботі органів самоврядування закладу;

–           на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

–           проводити в установленому порядку науково – дослідницьку експериментальну, пошукову роботу;

–           вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

–           на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

–       об’єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

–           на захист професійної честі та власної гідності.

–           інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

–           виконувати цей статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

–           дотримуватися педагогічної етики, норм загально – людської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

–           забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

–           брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

–           виконувати накази та розпорядження керівництва;

–           інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству України.

7.9.Педагогічній, навчально-допоміжний та технічний персонал приймається на роботу і звільняється завідуючим дошкільного навчального закладу згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (4004-12) проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу в обов’язковому порядку підлягають атестації, яку зазвичай проводятьодин раз на п’ять років відповідно до типового положення атестації педагогічних працівників України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства України.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління діяльністю дошкільним навчальним закладом здійснює управління освіти і науки Бердичівської міської ради в межах чинного законодавства України.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий (директор),який працює за контрактом. Контракт укладається з керівником Управлінням за попереднім погодженням із Засновником.

Керівник дошкільного навчального закладу :

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу; – діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного навчального закладу;-   відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу;- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадськихорганізацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

–           розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

–    організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

–           ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить до 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх

замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

–           обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

–           заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного навчального закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

–    розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

–           затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється Статутом.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші.)

Рада дошкільного навчального закладу:

–           організовує виконання рішень загальних зборів;

–  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

–           вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

–           погоджує зміст і форми роботи педагогічної освіти батьків.

До складу ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх затінюють.

ІX.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Майно дошкільного навчального закладу становлять оборотні кошти та активи, які відображені в самостійному балансі.

9.2. Майно є комунальною власністю, яке надане засновником дошкільному навчальному закладу в оперативне управління.

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до кошторису,складеного згідно чинного законодавства України.

10.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:

–           кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

–           кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–           добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

–           інші надходження, не заборонені законодавством України.

–           кошти від оплати за послуги, що надаються установою.

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

–           придбати , орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

–           отримувати допомогу від підприємств, організацій, установ або фізичних осіб, у тому числі батьків;

–           здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно законодавства.

10.4. Державна статистична звітність за формою 85-к про діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно чинного законодавства України.

10.5.. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку у дошкільному навчальному закладі визначається чинним законодавством нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, документами Бердичівської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Управління, яким підпорядковується дошкільний навчальний заклад.

За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Управління освіти і науки Бердичівської міської ради або самостійно шляхом введення до штату посади бухгалтера.

   ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТ

11.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

11.2.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням засновника. Про зміни, що вносяться в установчі документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

XІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної\ політики у сфері дошкільної освіти.

12.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

12.3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види   і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рук. Перевірки з питань не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства України.

XІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Припинення діяльності ДНЗ здійснюється шляхом його реорганізації ( злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України та рвшенням власника, уповноваженого органу чи з

а рішенням суду.

Міський голова                                        В.К.Мазур